Religia
0

Mantylki.pl partnerem warsztatów liturgicznych Ars Celebrandi

O_warsztatach_Ars_Celebrandi_-_2015-03-11_10.58.05

Miło nam poinformować, że nasz sklep został partnerem warsz­ta­tów litur­gicz­nych Ars Cele­brandi 2015. W cza­sie warsz­ta­tów będzie można nauczyć się cele­bra­cji Mszy św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, posługi mini­stranc­kiej oraz wziąć udział w sze­ro­kiej ofer­cie warsz­ta­tów muzycznych.

II edy­cja warsz­ta­tów Ars Cele­brandi odbę­dzie się w dniach 16–23.08.2015 roku w Liche­niu, na tere­nie naj­więk­szego w naszym kraju sank­tu­arium maryj­nego. Jego cen­trum sta­nowi Bazy­lika Matki Bożej Licheń­skiej, a codzienną posługę peł­nią tu Księża Maria­nie. Dzięki życz­li­wo­ści ks. Kusto­sza, na codzienne litur­gie spra­wo­wane wg. nad­zwy­czaj­nej formy rytu rzym­skiego, zosta­nie prze­zna­czony kościół pw. Matki Bożej Czę­sto­chow­skiej oraz kilka sąsia­du­ją­cych kaplic.

Orga­ni­za­to­rem warsz­ta­tów jest sto­wa­rzy­sze­nie Una Voce Polonia.

Podobne
Czy kobiety naprawdę muszą nakrywać głowę w kościele?
Ks. Jacek Bałemba: Stosowny strój w kościele